Επίσημα Αναγνώριση της Μεθόδου του Βιοσυντονισμού

(Πιστοποίηση Υπουργείου)