ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Σκοποί & Στόχοι

Η εται­ρεία DETA ELIS απο­δει­κνύ­ει ότι η βιο­μη­χα­νία MLM, δεν είναι μόνο το άμεσο κέρ­δος, αλλά μια άμεση δια­δρο­μή προς τη σω­μα­τι­κή υγεία, την οι­κο­νο­μι­κή ανε­ξαρ­τη­σία και την αυ­το-βελ­τί­ω­ση.
Οι αξίες μας είναι οι εξής:

  • Εμπι­στο­σύ­νη
  • Υγεία
  • Ανά­πτυ­ξη
  • Αξιο­πι­στία
  • Ευ­ε­ξία
  • Oμα­δι­κή ερ­γα­σία
  • Και­νο­το­μία.

Η απο­στο­λή της εται­ρί­ας:

  • Η Θε­ρα­πεία των αν­θρώ­πι­νων ασθε­νειών μέσω της ανά­πτυ­ξης και­νο­τό­μων τε­χνο­λο­γιών σή­με­ρα  και
  • να κάνει τον κόσμο πιο τέ­λειο αύριο.