Συνεδρίες DeVita BRT


  1. Η μόνη φορητή συσκευή ενδογενούς Βιοσυντονισμού (bio-resonance) στον κόσμο
  2. Με την αναστροφή(inversion) οι παθολογικές ταλαντώσεις εξαλείφονται
  3. Αποκαθιστά την κανονικότητα στο μεσέγχυμα (εξωκυττάριο matrix, ενδοκυττάριο matrix, ενδοπυρηνικό matrix)
  4. Εξοικονομεί ενέργεια και εξισορροπεί τον οργανισμό, οι αμυντικές δυνάμεις του οποίου ισχυροποιούνται
  5. Περιορίζει την φλεγμονή
  6. Αποδιοργανώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς
  7. Αποτελεί εξαιρετική συμπτωματική θεραπεία στην οξεία φάση των ασθενειών
  8. Αποφορτίζει σε ψυχοσωματικές εξάρσεις και επιβαρύνσεις
  9. Συντελεί καθοριστικά στην διακοπή καπνίσματος και στις διαδικασίες απεξάρτησης. 


Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!